Đóng

SỔ ĐĂNG KÝ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI

1. Đối tượng thực hiện quy định tại khoản 1, điều 12, TT 36/2015/TT-BTNMT:

Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có hoạt động phát sinh CTNH.

2. Đối tượng không phải đăng ký sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại quy định tại khoản 1, điều 12, TT 36/2015/TT-BTNMT:

a) Cơ sở phát sinh CTNH có thời gian hoạt động không quá 01 (một) năm;

b) Cơ sở phát sinh CTNH thường xuyên hay định kỳ hàng năm với tổng số lượng không quá 600 (sáu trăm) kg/năm, trừ trường hợp CTNH thuộc danh mục các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân huỷ (POP) theo quy định tại Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân huỷ (sau đây gọi tắt là Công ước Stockholm);

c) Cơ sở dầu khí ngoài biển.

3. Cơ quan cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại:

Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có cơ sở phát sinh CTNH

4. Đối tượng phải xin cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH quy định tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP:

a) Thay đổi tên chủ nguồn thải

b) Thay đổi địa chỉ

c) Thay đổi số lượng cơ sở phát sinh chất thải nguy hại

d) Thay đổi, bổ sung phương án tự tái sử dụng, tái chế, đồng xử lý, xử lý và thu hồi năng lượng từ chất thải nguy hại tại cơ sở.

5. Mức xử phạt nếu không có sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại quy định tại khoản 4, điều 21, NĐ 155/2016/NĐ-CP:

Mức phạt từ 60 – 80 triệu đồng.

Qúy Doanh Nghiệp cần hỗ trợ lập sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại vui lòng liên hệ Hotline: 090 939 8862 để được hỗ trợ tốt nhất!

Trân trọng!