Close

Lập sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

LẬP SỔ ĐĂNG KÝ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI
Đối tượng Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có hoạt động phát sinh CTNH và:a) Có thời gian hoạt động > 01 (một) năm;b) CTNH thường xuyên hay định kỳ hàng năm với tổng số lượng >600 (sáu trăm) kg/năm

c) Cơ sở có CTNH thuộc danh mục các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân huỷ (POP) theo quy định tại Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân huỷ (sau đây gọi tắt là Công ước Stockholm);

d) Cơ sở dầu khí ngoài biển.

Căn cứ pháp lý
Tần suất thực hiện Chỉ thực hiện 01 lần (không gia hạn, điều chỉnh) khi bắt đầu có hoạt động phát sinh chất thải nguy hại.
Chỉ cấp lại trong trường hợp có thay đổi tên chủ nguồn thải hoặc địa chỉ, số lượng cơ sở phát sinh chất thải nguy hại; thay đổi, bổ sung phương án tự tái sử dụng, tái chế, đồng xử lý, xử lý và thu hồi năng lượng từ chất thải nguy hại tại cơ sở. Sau khi được cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải, thông tin về chất thải được cập nhật bằng báo cáo quản lý chất thải nguy hại định kỳ.
Hồ sơ cần thiết * Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương* Hồ sơ, giấy tờ đối với trường hợp đăng ký tự tái sử dụng, sơ chế, tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH gồm các nội dung cụ thể như sau:

  • Bản sao báo cáo ĐTM, Kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc hồ sơ, giấy tờ tương đương (Bản cam kết bảo vệ môi trường, Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, Đề án bảo vệ môi trường hoặc giấy tờ về môi trường khác) kèm theo quyết định phê duyệt hoặc văn bản xác nhận tương ứng;
  • Bản sao văn bản chấp thuận phương án tự tái sử dụng, tái chế, sơ chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH trong trường hợp chưa nằm trong báo cáo ĐTM hoặc Kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc hồ sơ, giấy tờ tương đương;
  • Văn bản xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường đối với cơ sở thuộc đối tượng lập báo cáo ĐTM;
  • Bản mô tả chi tiết hệ thống, thiết bị hoặc phương án cho việc tự tái sử dụng, tái chế, sơ chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH kèm theo kết quả 03 (ba) lần lấy mẫu, phân tích đạt QCKTMT đối với các hệ thống, thiết bị xử lý và bảo vệ môi trường.
Thành phần, số lượng hồ sơ 01 (một) đơn đăng ký theo mẫu quy định tại TT36/2015/TT-BTNMT
Cơ quan phê duyệt hồ sơ Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời gian thực hiện hồ sơ 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ
Kết quả thực hiện 01 sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

===================================================================

Mọi thông tin vui lòng liên hệ hotline: 090 939 8862 (Ms.Hương)