Đóng

Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường

e9383d2ab27948271168

LẬP BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Đối tượng Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung (sau đây gọi tắt là cơ sở) đang hoạt động và thuộc đối tượng phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Kế hoạch bảo vệ môi trường.
Căn cứ pháp lý * Luật bảo vệ môi trường được Quốc hội thông qua năm 2014; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2015.* Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/05/2019 của Chính phủ, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2019.
* Chương trình giám sát/quan trắc môi trường đã cam kết trong hồ sơ ban đầu: ĐTM; Đạt chuẩn môi trường; Kế hoạch bảo vệ môi trường/Cam kết bảo vệ môi trường; Đề án bảo vệ môi trường.* Thông tư 25/2019/TT-BTNMT  25_2019_TT-BTNMT_432862

Screenshot (52)

Tần số thực hiện – Tần suất quan trắc nước thải theo quy định tại điều 39, NĐ 40/2019/NĐ-CP.Screenshot (49)
– Tần suất quan trắc khí thải theo điều 47, NĐ 40/2019/NĐ-CP
Screenshot (50)
– Tần suất lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường theo điều 37, TT 25/2019/TT-BTNMTTT 25.2019
Hồ sơ cần thiết 1. Giấy phép đầu tư/ kinh doanh;
2. Quyết định phê duyệt ĐTM/ Đề án bảo vệ môi trường; giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường; giấy xác nhận cam kết bảo vệ môi trường/đề án bảo vệ môi trường đơn giản (nếu có);
3. Giấy tờ đất (chứng nhận quyền sử dụng đất/ hợp đồng thuê đất/nhà)4. Bản vẽ mặt bằng tổng thể; Bản vẽ thoát nước mưa, nước thải

5. Hợp đồng thu gom, vận chuyển rác thải: sinh hoạt; công nghiệp; nguy hại (nếu có)

6. Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (nếu có)

7. Chứng từ chất thải nguy hại (nếu có)

8. Hóa đơn nước (hoặc sổ theo dõi lưu lượng sử dụng nước)

Quy trình thực hiện 1. Khảo sát, đánh giá sơ bộ về nguồn thải của cơ sở;
2. Quan trắc, đo đạc, phân tích các nguồn thải tại cơ sở;
3. Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường theo mẫu quy định tại Phụ lục VI, Thông tư 25/2019/TT-BTNMT MAU BAO CAO CONG TAC BAO VE MOI TRUONG4.Trình, nộp cơ quan có thẩm quyền
Cơ quan duyệt hồ sơ 1.Sở Tài nguyên và Môi trường/ Chi cục bảo vệ môi trường;
2.Phòng tài nguyên và môi trường
3.Ban quản lý các khu công nghiệp.
Thời gian thực hiện hồ sơ 10(mười) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ, giấy tờ từ doanh nghiệp (không kể thời gian trình ký tại doanh nghiệp)
Kết quả thực hiện 01 Báo cáo công tác bảo vệ môi trường đã được cơ quan quản lý phê duyệt

*****************************************************************************************

Công ty Golden Life cung cp dch v quan trắc môi trường và báo cáo công tác bảo vệ môi trường trn gói, uy tín, nhanh chóng, chi phí tt nht!
Vui lòng liên h Hotline/Zalo: 090 939 8862 hoc
Email: goldenlife.co.ltd@gmail.com đ được h tr tt nht!