Đóng

LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (ĐTM) CHO DỰ ÁN SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM NHỰA, HẠT NHỰA

15a78a5393796e273768

LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (ĐTM) CHO DỰ ÁN SẢN XUẤT CÁC
SẢN PHẨM NHỰA, HẠT NHỰA

Đối tượng STT 79, Phụ lục II, Nghị định 40/2019/NĐ-CP
Dự án có sử dụng phế liệu, nguyên liệu nhựa tái chế hoặc quy mô công suất từ 1.000 tấn sản phẩm/năm trở lên đối với nguyên liệu nhựa sạch.
Đối với dự án quy mô công suất dưới 1.000 tấn sản phẩm/năm đối với nguyên liệu nhựa sạch., vui lòng tham khảo tại đây: http://golden-life.com.vn/lap-ke-hoach-bao-ve-moi-truong-cho-co-so-san-xuat-cac-san-pham-nhua/
Căn cứ pháp lý * Luật bảo vệ môi trường được Quốc hội thông qua năm 2014
* Nghị định số 40/2019/NĐ-CP.
* Thông tư 25/2019/TT-BTNMT
Mức phạt hành chính khi hoạt động mà không có ĐTM – Báo cáo đánh giá tác động môi trường  Theo Điều 11, NĐ 155/2016/NĐ-CP:

–    Đối với dự án cấp tỉnh phê duyệt: 240.000.000 à 400.000.000

–   Đối với dự án cấp Bộ phê duyệt: 400.000.000 à 500.000.000

 

Tần suất thực hiện 01 (một) lần trong suốt quá trình hoạt động nếu:
–     Không thay đổi địa điểm hoạt động
–     Không tăng công suất hoạt động so với công suất đã đăng ký
–     Không thay đổi quy trình công nghệ sản xuất, thay đổi công nghệ xử lý chất thải
Hồ sơ cần thiết 1. giấy phép đầu tư/ kinh doanh
2. giấy tờ đất (chứng nhận quyền sử dụng đất/ hợp đồng thuê đất/nhà)
3. Bản vẽ mặt bằng tổng thể; Bản vẽ thoát nước mưa, nước thải
Trình tự thực hiện 1.  Khảo sát hiện trạng, thu thập dữ liệu liên quan đến dự án
2.  Quan trắc môi trường nền
3.  Viết hồ sơ
4.  Trình ký
5.  Nộp hồ sơ
6.  Kiểm tra thực tế
7.  Họp hội đồng thẩm định
8.  Chỉnh sửa hồ sơ sau hội đồng (nếu có)
9.  Nộp bổ sung
10.            Phê duyệt
Thành phần, số lượng hồ sơ 1.Một (01) văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thực hiện theo mẫu quy định
2.Bảy (07) bản báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án theo mẫu quy định
3.Một (01) bản báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo dự án đầu tư hoặc tài liệu tương đương khác.
4.Một (01 ) đĩa CD ghi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường.
Cơ quan duyệt hồ sơ

 

 

1.Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án quy định tại Phụ lục III Nghị định 40/2019/NĐ-CP
2.Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án thuộc bí mật quốc phòng, an ninh và các dự án thuộc thẩm quyền quyết định phê duyệt đầu tư của mình.
3.Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án đầu tư trên địa bàn của mình
4.Ban quản lý các khu công nghiệp được ủy quyền tổ chức thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án đầu tư trên địa bàn của mình
 

Thời gian duyệt hồ sơ

a) Không quá bốn mươi lăm (45) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ đối với các dự án thuộc thẩm quyền tổ chức thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường
b) Không quá ba mươi (30) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ đối với các dự án còn lại
Kết quả thực hiện 01 Quyết định phê duyệt đánh giá tác động môi trường của dự án
01 cuốn báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.
 
Công ty Golden Life cung cp dch v lp báo cáo đánh giá tác đng môi trường trn gói, uy tín, nhanh chóng, chi phí tt nht!
Vui lòng liên h
Hotline/Zalo: 090 939 8862 hoc
Email: goldenlife.co.ltd@gmail.com đ
được h tr tt nht!