Đóng

LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (ĐTM) CHO CỞ SỞ GIẾT MỔ GIA SÚC, GIA CẦM

lonmay-giet

LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (ĐTM) CHO CỞ SỞ

GIẾT MỔ GIA SÚC, GIA CẦM

Đối tượng STT 56, Phụ lục II, Nghị định 40/2019/NĐ-CP: Dự án đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung: Công suất từ 200 gia súc/ngày trở lên hoặc từ 3.000 gia cầm/ngày trở lên.

Phụ lục IIa, Nghị định 40/2019/NĐ-CP.

Căn cứ pháp lý * Luật bảo vệ môi trường được Quốc hội thông qua năm 2014
* Nghị định số 40/2019/NĐ-CP.
* Thông tư 25/2019/TT-BTNMT
Tần suất thực hiện 01 (một) lần trong suốt quá trình hoạt động nếu:-Không thay đổi địa điểm hoạt động
Không tăng quy mô, công suất hoạt động, công suất các công trình bảo vệ môi trường so với công suất đã đăng ký
Không thay đổi quy trình công nghệ sản xuất, không thay đổi công nghệ của công trình bảo vệ môi trường.
Hồ sơ cần thiết 1. giấy phép đầu tư/ kinh doanh
2. giấy tờ đất (chứng nhận quyền sử dụng đất/ hợp đồng thuê đất/nhà)
3. Bản vẽ mặt bằng tổng thể; Bản vẽ thoát nước mưa, nước thải
Thành phần, số lượng hồ sơ 1.Một (01) văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thực hiện theo mẫu quy định
2.Bảy (07) bản báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án theo mẫu quy định
3.Một (01) bản báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo dự án đầu tư hoặc tài liệu tương đương khác.
4.Một (01 ) đĩa CD ghi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường.
Cơ quan duyệt hồ sơ 1.Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án quy định tại Phụ lục III Nghị định 40/2019/NĐ-CP
2.Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án thuộc bí mật quốc phòng, an ninh và các dự án thuộc thẩm quyền quyết định phê duyệt đầu tư của mình.
3.Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án đầu tư trên địa bàn của mình
4.Ban quản lý các khu công nghiệp tổ chức thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án đầu tư trên địa bàn của mình
Thời gian duyệt hồ sơ a) Không quá bốn mươi lăm (45) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ đối với các dự án thuộc thẩm quyền tổ chức thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường
b) Không quá ba mươi (30) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ đối với các dự án còn lại
Kết quả thực hiện 01 Quyết định phê duyệt đánh giá tác động môi trường của dự án và 01 cuốn báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.
Mọi chi tiết, xin vui lòng liên hệ Hotline/Zalo: 090 939 8862 hoặc Email: goldenlife.co.ltd@gmail.com để được hỗ trợ tốt nhất!