Đóng

KHÔNG CÓ KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG SẼ BỊ PHẠT BAO NHIÊU TIỀN?