Close

HỘ CHĂN NUÔI GIA SÚC, GIA CẦM CÓ CẦN LẬP HỒ SƠ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG KHÔNG?

b6e53e37401dbd43e40c

Hỏi: Bên em là hộ chăn nuôi, hiện dự kiến đầu tư nuôi 10.000 con gà và  nuôi 400 con heo, cùng trên 1 sổ đất. Vậy thì bên em có cần làm kế hoạch bảo vệ môi trường hay không?

Đáp: 

1. Trước tiên, bên bạn cần xác định việc đầu tư xây dựng cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm là phù hợp với quy hoạch của địa phương.

2. Theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Nghị định của Chính phủ Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường xác thực hợp nhất tại văn bản số 11/VBHN-BTNMT ngày 25/10/2019, cơ sở chăn nuôi có quy mô chuồng trại:

Từ 100 đến dưới 500 đầu gia súc hoặc từ 5000 đến dưới 20.000 đầu gia cầm thì thuộc đối tượng lập Kế hoạch bảo vệ môi trường gửi UBND cấp huyện kiểm tra, xác nhận: http://golden-life.com.vn/lap-ke-hoach-bao-ve-moi-truong-cho-co-so-chan-nuoi-gia-suc-gia-cam/

– Từ 500 đầu gia súc hoặc từ  20.000 đầu gia cầm thì thuộc đối tượng lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường gửi Sở TNMT tỉnh/thành phố kiểm tra, xác nhận: http://golden-life.com.vn/lap-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-dtm-cho-co-so-chan-nuoi-gia-suc-gia-cam/

–> Như vậy, với quy mô 10.000 con gà và  nuôi 400 con heo của bên bạn thì bạn cần tiến hành lập kế hoạch bảo vệ môi trường gửi UBND cấp huyện kiểm tra, xác nhận.

3. Trước khi triển khai thực hiện hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm, bạn phải thực hiện lập Kế hoạch bảo vệ môi trường trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, đăng ký xác nhận theo quy định. 

Chúng tôi cung cấp dịch vụ lập kế hoạch bảo vệ môi trường trọn gói, nhanh chóng và hiệu quả, với chi phí tốt nhất!

Nếu cần hỗ trợ thêm và nhận báo giá tốt nhất, vui lòng liên hệ: 090 939 8862.