Đóng

CÔNG TY ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG MÀ KHÔNG CÓ BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG BỊ PHẠT BAO NHIÊU TIỀN?