Đóng

Tài liệu

Thông tư 25/2019/TT-BTNMT – QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 40/2019/NĐ-CP NGÀY 13 THÁNG 5 NĂM 2019 CỦA CHÍNH PHỦ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT, HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ QUY ĐỊNH QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

11/05/2020 Tài liệu

Năm 2020, thực hiện theo quy định tại TT 25/2019/TT-BTNMT, định kỳ quan trắc môi trường lưu kết quả tại công ty và cuối năm lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường (tích hợp toàn bộ các báo cáo định kỳ: quan trắc, chất thải nguy hại, xả ...
Xem thêm