Đóng

Tài liệu

ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

08/07/2021 Tài liệu

Ngày 21/05/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 54/2021/NĐ-CP – Quy định vềđánh giá sơ bộ tác động môi trường. Đối tượng phải thực hiện đánh giá sơ bộ tác động môi trường bao gồm dự án đầu tư thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác ...
Xem thêm

UNEP 2013 – HỆ SỐ PHÁT THẢI

Công ty Golden Life trân trọng chia sẻ nguồn tài liệu UNEP 2013 đến mọi người. Tài liệu này sẽ là nguồn tham khảo về hệ số phát thải ô nhiễm thay thế cho nguồn tham khảo của WHO 1993 trước đây. Hi vọng tài liệu sẽ giúp ích cho ...
Xem thêm

MẪU BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

28/05/2020 Tài liệu

Thực hiện theo quy định tại điều 37, TT 25/2019/TT-BTNMT. Định kỳ hàng năm lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường (kỳ báo cáo từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12 và được gửi tới cơ quan quan lý trước 31/01 của năm tiếp theo. Mẫu báo cáo ...
Xem thêm