Lập sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

LẬP SỔ ĐĂNG KÝ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI Đối tượng Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có hoạt động phát sinh CTNH và:a) Có thời gian hoạt động > 01 (một) năm;b) CTNH thường xuyên hay định kỳ hàng năm với tổng số lượng >600 ...
Xem thêm