Đóng

Dịch vụ

SỔ ĐĂNG KÝ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI

30/07/2021 Dịch vụ

1. Đối tượng thực hiện quy định tại khoản 1, điều 12, TT 36/2015/TT-BTNMT: Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có hoạt động phát sinh CTNH. 2. Đối tượng không phải đăng ký sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại quy định tại khoản 1, ...
Xem thêm

UNEP 2013 – HỆ SỐ PHÁT THẢI

Công ty Golden Life trân trọng chia sẻ nguồn tài liệu UNEP 2013 đến mọi người. Tài liệu này sẽ là nguồn tham khảo về hệ số phát thải ô nhiễm thay thế cho nguồn tham khảo của WHO 1993 trước đây. Hi vọng tài liệu sẽ giúp ích cho ...
Xem thêm

LẬP KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHO DỰ ÁN SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN NÔNG SẢN, TINH BỘT CÁC LOẠI

LẬP KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHO DỰ ÁN SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN NÔNG SẢN, TINH BỘT CÁC LOẠI Đối tượng STT 67, Phụ lục II, Nghị định 40/2019/NĐ-CP Dự án sản xuất, chế biến nông sản, tinh bột các loại có quy mô công suất dưới 10.000 tấn sản ...
Xem thêm

ĐTM – BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CHO CƠ SỞ SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN NÔNG SẢN, TINH BỘT CÁC LOẠI

LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (ĐTM) CHO DỰ ÁN SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN NÔNG SẢN, TINH BỘT CÁC LOẠI Đối tượng STT 67, Phụ lục II, Nghị định 40/2019/NĐ-CP Dự án có sản xuất, chế biến nông sản, tinh bột các loại có công suất từ 10.000 ...
Xem thêm