Đóng
LẬP BÁO CÁO QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI
Đối tượng Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có hoạt động phát sinh CTNH
Căn cứ pháp lý
  • NĐ 38/2015/NĐ-CP
  • TT 36/2015/TT-BTNMT
Tần số thực hiện 06 tháng/lần đối với cơ sở không chuyển giao chất thải nguy hại

01 năm/lần đối với cơ sở có chuyển giao chất thải nguy hại

Hồ sơ cần thiết 1. Hợp đồng thu gom, vận chuyển rác thải: sinh hoạt; công nghiệp; nguy hại (nếu có)

2. Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (nếu có)

3. Chứng từ chất thải nguy hại (nếu có)

Thành phần, số lượng hồ sơ Hai (02) báo cáo theo mẫu quy định tại TT 36:2015/TT-BTNMT
Cơ quan duyệt hồ sơ Sở Tài nguyên và Môi trường địa bàn tương ứng
Kết quả thực hiện 01 Báo cáo quản lý chất thải nguy hại đã được cơ quan chức năng phê duyệ
Dịch vụ Related