Đóng
LẬP BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ/BÁO CÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG
Đối tượng Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung (sau đây gọi tắt là cơ sở) đang hoạt động và thuộc đối tượng phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Kế hoạch bảo vệ môi trường.
Căn cứ pháp lý * Luật bảo vệ môi trường được Quốc hội thông qua năm 2014; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2015.* Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/04/2015.* Chương trình giám sát/quan trắc môi trường đã cam kết trong hồ sơ ban đầu: ĐTM; Đạt chuẩn môi trường; Kế hoạch bảo vệ môi trường/Cam kết bảo vệ môi trường; Đề án bảo vệ môi trường.

* Thông tư 43/2015/TT-BTNMT

Tần số thực hiện – Theo tần suất giám sát đã cam kết trong hồ sơ ban đầu của doanh nghiệp- Phụ lục 10, Thông tư 31/2016/TT-BTNMT

 

Hồ sơ cần thiết 1. Giấy phép đầu tư/ kinh doanh2. Quyết định phê duyệt ĐTM/ Đề án bảo vệ môi trường; giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường; giấy xác nhận cam kết bảo vệ môi trường/đề án bảo vệ môi trường đơn giản (nếu có)3. Giấy tờ đất (chứng nhận quyền sử dụng đất/ hợp đồng thuê đất/nhà)

4. Bản vẽ mặt bằng tổng thể; Bản vẽ thoát nước mưa, nước thải

5. Hợp đồng thu gom, vận chuyển rác thải: sinh hoạt; công nghiệp; nguy hại (nếu có)

6. Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (nếu có)

7. Chứng từ chất thải nguy hại (nếu có)

8. Hóa đơn nước (hoặc sổ theo dõi lưu lượng sử dụng nước)

Quy trình thực hiện 1.Khảo sát, đánh giá sơ bộ về nguồn thải của cơ sở2.Đo đạc, phân tích các nguồn thải tại cơ sở3.Đánh giá nguồn thải, đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm từ nguồn thải

4.Trình, nộp cơ quan có thẩm quyền

Cơ quan duyệt hồ sơ 1.Sở Tài nguyên và Môi trường/ Chi cục bảo vệ môi trường2.Phòng tài nguyên và môi trường3.Ban quản lý các khu công nghiệp.
Thời gian thực hiện hồ sơ 10(mười) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ, giấy tờ từ doanh nghiệp (không kể thời gian trình ký tại doanh nghiệp)
Kết quả thực hiện 01 Báo cáo giám sát môi trường định kỳ đã được cơ quan quản lý phê duyệt

*****************************************************************************************

Nếu bạn cần hỗ trợ, chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe!

Hotline: Ms. Hương – 090 939 8862 (Tel/SMS/Zalo/LINE) – 0286. 255.9995

Email: tonghuong@golden-life.com.vn

Skype: golden.life12

Dịch vụ Related