Đóng
LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (ĐTM)
Đối tượng Đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường quy định tại Phụ lục II – NĐ18/2015/NĐ-CP.
Căn cứ pháp lý  * Luật bảo vệ môi trường được Quốc hội thông qua năm 2014; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2015.

* Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/04/2015.

* Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường vềđánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2015.

Tần số thực hiện  01 (một) lần trong suốt quá trình hoạt động nếu:

-Không thay đổi địa điểm hoạt động

-Không tăng công suất hoạt động so với công suất đã đăng ký

-Không thay đổi quy trình công nghệ sản xuất

Hồ sơ cần thiết 1. giấy phép đầu tư/ kinh doanh

2. giấy tờ đất (chứng nhận quyền sử dụng đất/ hợp đồng thuê đất/nhà)

3. Bản vẽ mặt bằng tổng thể; Bản vẽ thoát nước mưa, nước thải

Thành phần, số lượng hồ sơ 1.Một (01) văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thực hiện theo mẫu quy định.

2.Bảy (07) bản báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án theo mẫu quy định

3.Một (01) bản báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo dự án đầu tư hoặc tài liệu tương đương khác.

4.Một (01 ) đĩa CD ghi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Co quan duyệt hồ sơ 1.Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án quy định tại Phụ lục III Nghị định 18/2015/NĐ-CP

2.Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án thuộc bí mật quốc phòng, an ninh và các dự án thuộc thẩm quyền quyết định phê duyệt đầu tư của mình.

3.Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án đầu tư trên địa bàn của mình.

4.Ban quản lý các khu công nghiệp tổ chức thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án đầu tư trên địa bàn của mình.

Thời gian duyệt hồ sơ a) Không quá bốn mươi lăm (45) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ đối với các dự án thuộc thẩm quyền tổ chức thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

b) Không quá ba mươi (30) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ đối với các dự án còn lại.

Kết quả thực hiện 01 Quyết định phê duyệt đánh giá tác động môi trường của dự án

01 cuốn báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.

Dịch vụ Related