Đóng

Dịch vụ

earth-67359_960_720

Lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết

06/10/2016 Dịch vụ

LẬP ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHI TIẾT Đối tượng 1.         Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (sau đây gọi tắt là cơ sở) đã đi vào hoạt động trước ngày 01 tháng 4 năm 2015 có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải lập ...
Xem thêm
earth-1389715_960_720

Lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản

06/10/2016 Dịch vụ

LẬP ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐƠN GIẢN Đối tượng 1.Cơ sở đã đi vào hoạt động trước ngày 01 tháng 4 năm 2015 có quy mô, tính chất  tương đương với đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP và không có một trong các văn bản sau: Giấy xác nhận đăng ...
Xem thêm
ramdisk-crop_171902461_HdZi

Lập báo cáo quản lý chất thải nguy hại

06/10/2016 Dịch vụ

LẬP BÁO CÁO QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI Đối tượng Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có hoạt động phát sinh CTNH Căn cứ pháp lý NĐ 38/2015/NĐ-CP TT 36/2015/TT-BTNMT Tần số thực hiện 06 tháng/lần đối với cơ sở không chuyển giao chất thải nguy hại 01 ...
Xem thêm